Η διεύθυνση email δεν είναι δημόσια ορατή. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν χρειάζεται να ενημερωθείτε για τον λογαριασμό σας ή για να λάβετε ειδοποιήσεις από την διαχείριση.
Επιτρέπονται αρκετοί ειδικοί χαρακτήρες, όπως το κενό, η τελεία (.), η παύλα (-), η απόστροφος ('), η κάτω παύλα (_) και το παπάκι (@).