Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

CROSS-COASTAL-NET

Επιμέρους στόχοι της Πράξης

 • H προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό και το περιβάλλον φορέων της Π.Ε. Χανίων και της Επαρχίας Πάφου,
 • H προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου,
 • Η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000,
 • Η χρήση ΤΠΕ εφαρμογών για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την προβολή των νέων “πράσινων” τουριστικών πακέτων/προορισμών.
 • Η προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • H επέκταση της τουριστικής περιόδου,
 • Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.

Κύριες εκροές του έργου

 • Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση το μοντέλο της φέρουσας ικανότητας, Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης στις 2 προαναφερόμενες περιοχές
 • Σχεδίαση αειφόρων τουριστικών διαδρομών / πακέτων
 • Δημιουργία 2 Παρατηρητηρίων / Κέντρων Πληροφόρησης με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας των 2 περιοχών και την παροχή σχετικής πληροφόρησης
 • Κατασκευή 1 e-networking/promotion πλατφόρμας με σκοπό την πληροφόρηση επί αειφόρων μορφών τουρισμού – την δικτύωση μεταξύ των ενδιαφεριμένων μερών , αλλά και την προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών
 • Διοργάνωση 2 μεγάλων εκδηλώσεων προβολής των νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών σε Κρήτη και Κύπρο

Κύριοι ωφελούμενοι του έργου

 • Οι αρμόδιες Τοπικές & Περιφερειακές δημόσιες Αρχές και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • Τα συναφή τμήματα των Πανεπιστημίων
 • Επιμελητήρια και λοιποί κοινωνικό-οικονομικοί φορείς των παραπάνω περιοχών,καιδ) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτής της πράξης

 • Ενδυνάμωση των αρμόδιων με τον τουρισμό και το περιβάλλον τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και οργανισμών σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των περιοχών ευθύνης τους.
 • Βελτίωση του βαθμού γνώσης και χρήσης σύγχρονων μοντέλων φέρουσας ικανότητας και αειφόρου διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων παράκτιων περιοχών Natura 2000 από τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκεί η ανάπτυξη του μαζικού παράκτιου τουρισμού,
 • Επέκταση της τουριστικής περιόδου, μέσα από τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με δράσεις και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα 3S (Sea –Sun – Sand).
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.
 • Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ μέσω της ανάπτυξης της e-networking/promotion πλατφόρμας.
 • Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης σε θέματα αειφόρου τουριστικής διαχείρισης και προβολής Παράκτιων Περιοχών.
 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και βιοποικιλότητας των παράκτιων περιοχών Natura 2000.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των τοπικών τουριστικών πόρων.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης